Obchodná verejná súťaž

2. OPAKOVANÁ
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ NÁKLADNÉHO VOZIDLA

Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, Rimavská Sobota
v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž na predaj nákladného vozidla zn. FIAT DUCATO 2.0 JTD

vo vlastníctve Mestskej bytovej správy s.r.o. Rimavská Sobota.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I. Úvodné ustanovenie:

Predaj nákladného vozidla FIAT DUCATO 2.0 JTD sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

II. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj hnuteľnej veci – nákladného vozidla vo vlastníctve Mestskej bytovej správy, s.r.o. Rimavská Sobota a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže a to:

Kategória vozidla:                         N1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg.

Značka a typ vozidla:                   FIAT DUCATO (244/AAMFA/AX)

Výrobné číslo karosérie:              ZFA24400007515314

Farba:                                             biela

Rok výroby:                                    2005

Počet najazdených km:               214708 km

Predpísané palivo:                        nafta motorová

Zdvihový objem valcov motora: 1 997 cm3

Evidenčné číslo:                            RS916BF

Platnosť TK:                                   neplatná – vozidlo dočasne vyradené z cestnej premávky

Platnosť EK:                                  do 10.08.2025

Ostatné:                                          Bližšie informácie k stavu vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci obhliadky vozidla.

Minimálna výška kúpnej ceny:    900,- EUR.

III. Časový plán obchodnej verejnej súťaže:

1/ Vyhlásenie súťaže dňom 26.03.2024. V prípade, že na predmet súťaže nebude predložená žiadna ponuka, alebo ak sa predmet súťaže neodpredá, súťaž bude opakovane vyhlásená dňom 15.04.2024.

2/ Obhliadku predmetu súťaže je možné vykonať v dňoch od vyhlásenia až do ukončenia predkladania návrhov súťaže, táto podmienka platí aj po vypísaní opakovanej súťaže.

Kontaktná osoba: Ing. Igor Olšiak – výkonný riaditeľ spoločnosti, tel.:047/5511912,  e-mail: konatel@msbs.sk

3/ Ukončenie predkladania návrhov súťaže: dňa 11.04.2024 o 12:00 hodine.

4/ Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční dňa 12.04.2024.

5/ Vyhlasovateľ písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom vyhodnotenia súťaže do 10 pracovných dní od vyhodnotenia návrhov.

6/  Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční do 20 kalendárnych dní odo dňa vyrozumenia víťaza súťaže. V prípade, že do 14 kalendárnych dní od vyzvania na uzavretie zmluvy víťaz neuzatvorí s Mestskou bytovou správou, s.r.o. zmluvu v zmysle podaného návrhu, vyhlasovateľ súťaže vyzve k uzavretiu kúpnej zmluvy ďalšieho navrhovateľa, ktorý predložil druhú najvhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností. V prípade rovnosti navrhnutej – ponúknutej ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže dvoch a viacerých uchádzačov, o úspešnom uchádzačovi rozhodne skorší termín doručenia návrhu.

IV. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1/  Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle Mestskej bytovej správy, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota.

2/  Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v článku VI.

3/  V prípade, ak navrhovateľ predloží viacero návrhov, budú všetky jeho návrhy zo súťaže vylúčené.

4/  Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý navrhovateľ zo súťaže vylúčený.

5/  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

6/  Jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena sa stanovuje na 900.- EUR. Kúpna cena musí byť uvedená ako konečná cena.

7/  Vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 10 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže.

8/  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

V. Podmienky predaja:

1/  Úspešný navrhovateľ, budúci kupujúci, okrem ceny vozidla bude povinný uhradiť náklady spojené s predajom predmetu obchodnej verejnej súťaže.

2/  Úspešný navrhovateľ, budúci kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu s príslušenstvom pri podpise kúpnej zmluvy a to bankovým prevodom na účet predávajúceho.

3/  Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

VI. Podanie návrhu:

1/  Návrhy do obchodnej verejnej súťaže môžu byť odovzdané osobne na sekretariáte v sídle vyhlasovateľa, alebo sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa: Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota, s viditeľným označením – textom: „NEOTVÁRAŤ – Návrh na kúpu nákladného vozidla FIAT DUCATO“

2/  Poverený zamestnanec vyhlasovateľa vyznačí na obálke: prijaté, poradie návrhu, dátum a čas, spolu so svojim podpisom.

3/  Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:

a/  presné označenie navrhovateľa (fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko a telefónny kontakt. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, telefónny kontakt),

b/  označenie predmetu súťaže podľa tohto oznámenia,

c/  cenový návrh s potvrdením, že navrhovateľ kupuje hnuteľnosť – nákladné vozidlo v stave v akom sa nachádza,

d/  súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a pri fyzickej osobe aj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu a pre účely obchodnej verejnej súťaže,

4/  Navrhovateľ je povinný predložiť návrh v slovenskom jazyku a cenovú ponuku v mene EURO.

5/  Navrhovateľ, ktorý sa stane víťazom súťaže, je viazaný podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže.

6/  Predložené návrhy nie je možné opravovať, alebo dopĺňať.        

7/  Návrh musí byť podpísaný a datovaný ( u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej v mene spoločnosti).

V Rimavskej Sobote, 26.03.2024

Ing. Igor Olšiak

Výkonný riaditeľ

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.