O nás

Mestská bytová správa

Viac ako 20 rokov spravujeme bytové a nebytové priestory v celej Rimavskej Sobote.

Kontakt

047 / 55 119 11

Adresa

Tržná 2
979 01 Rimavská Sobota

História spoločnosti

História vzniku Mestskej bytovej správy sa traduje do minulých období a je daná pôvodnou činnosťou a náplňou práce v oblasti výroby tepla, teplej úžitkovej vody, starostlivosti o nájomné bývanie, nebytové priestory a starostlivosti o nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Predchodcom dnešnej MsBS, s.r.o. bola spoločnosť Energobyt s.r.o. ktorá všetky spomenuté činnosti zabezpečovala.

Formou delimitácie a novej zakladateľskej listiny vzniká dňom 9.1.2001 spoločnosť Mestská bytová správa, s.r.o. Rimavská Sobota ako spoločnosť s jediným vlastníkom Mestom Rimavská Sobota, ktorá funguje doposiaľ ako obchodná spoločnosť.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu, obstarávanie služieb spojených s bývaním, správa nehnuteľnosti mesta  a poskytovanie ubytovacích služieb. Ostatné prevádzkované činnosti sú uvedené vo výpise z Obchodného registra.

Súčasnosť

V súčasnosti MsBS, s.r.o. spravuje približne 2 007 bytov v osobnom vlastníctve a viac ako 115 nájomných bytov. Celkove sa jedná o 49 bytových domov (ďalej BD) vlastníckeho charakteru, 6 BD, kde sú založené spoločenstvá vlastníkov bytov a NBP a 2 bytové domy nájomného charakteru. Zároveň spravuje majetok Mesta Rimavská Sobota – cca 7 objektov nebytového charakteru – v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom nehnuteľností – Mestom Rimavská Sobota a rekreačné zariadenia na Kurinci (chata Zora) a ubytovacie bunky v Dolnej Strehovej (pri termálnom kúpalisku).

Od začiatku našej činnosti je snaha o priamy styk zamestnancov spoločnosti s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov ako aj nájomníkov v nehnuteľnostiach mesta, aby sme boli nápomocní pri napĺňaní ich očakávaní a potrieb. Teda aby výsledkom tohto úsilia bola spokojnosť zákazníkov.

V posledných rokoch sa hlavne venujeme komplexnej obnove bytových domov, ktorá sa uskutočňuje formou financovania za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania, Vládneho programu zatepľovania a dotácií z Ministerstva výstavby a RR SR s kombináciou komerčným úverom. V rámci výkonu správy pre vlastnícke byty a nájomné bývanie zabezpečuje kompletné služby, súvisiace s bývaním, vrátane ročného vyúčtovania služieb spojených s bývaním. Predmetné činnosti zabezpečuje pre všetky spravované nehnuteľnosti v Meste Rimavská Sobota.

Legislatíva

Prehľad legislatívy, ktorými sa MsBS pri výkone svojej funkcie riadi.
Kliknutím na príslušný zákon si ho môžete stiahnuť.

© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk