O nás


Mestská bytová správa, s.r.o.
Tržná č. 2
979 01  Rimavská Sobota

JUDr. Jozef Šimko
konateľ spoločnosti

JUDr. Zoltán Koós
výkonný riaditeľ  spoločnosti

Tel.: 047 / 55 119 11

E-mail: sekretariat@msbs.sk

História a predmet činnosti Mestskej bytovej správy, s.r.o.

História vzniku Mestskej bytovej správy sa traduje do minulých období a je daná pôvodnou činnosťou a náplňou práce v oblasti výroby tepla, teplej úžitkovej vody, starostlivosti o nájomné bývanie, nebytové priestory a starostlivosti o nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota. Predchodcom dnešnej MsBS, s.r.o. bola spoločnosť Energobyt s.r.o. ktorá všetky spomenuté činnosti zabezpečovala. Formou delimitácie a novej zakladateľskej listiny vzniká dňom 9.1.2001 spoločnosť Mestská bytová správa, s.r.o. Rimavská Sobota ako spoločnosť s jediným vlastníkom Mestom Rimavská Sobota, ktorá funguje doposiaľ ako obchodná spoločnosť. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu, obstarávanie služieb spojených s bývaním, správa nehnuteľnosti mesta  a poskytovanie ubytovacích služieb. Ostatné prevádzkované činnosti sú uvedené vo výpise z Obchodného registra.

V tejto dobe MsBS, s.r.o. spravuje približne 1 600 bytov v osobnom vlastníctve a viac ako 110 nájomných bytov. Celkove sa jedná o 43 bytových domov (ďalej BD) vlastníckeho charakteru, 7 BD, kde sú založené spoločenstvá vlastníkov bytov a NBP a 2 bytové domy nájomného charakteru. Zároveň spravuje majetok Mesta – cca 7 objektov nebytového charakteru – v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom nehnuteľností – Mestom Rimavská Sobota a rekreačné zariadenia na Kurinci  (chata Zora) a ubytovacie bunky v Dolnej Strehovej  (pri termálnom kúpalisku). V posledných rokoch sa venuje komplexnej obnove bytových domov, ktorá sa uskutočňuje formou financovania zo ŠFRB, Vládneho programu zatepľovania a dotácií z Ministerstva výstavby a RR SR, prípadne kombináciou s komerčnými úvermi. V rámci výkonu správy pre vlastnícke byty a nájomné bývanie zabezpečuje kompletné služby, súvisiace s bývaním, vrátane ročného vyúčtovania služieb spojených s bývaním. Predmetné činnosti zabezpečuje pre všetky spravované nehnuteľnosti v Meste Rimavská Sobota.

Dôležité kontakty:
Ing. Katarína Lacíková, vedúca ekonomického oddelenia : tel.: 047/5511917, e-mail: ekonom@msbs.sk
Dezider Popróči, energetik : tel.: 047/5511921, e-mail: energetik@msbs.sk
Jana Rojíková, samost. ref. styku so zást.vl. BD a  hl. pokl.,  .: tel.: 047/5511913, e-mail:  pokladna@msbs.sk

Havarijný dispečing NON STOP :  0903 564 074