Informácie a žiadosti

V tejto časti nájdete informácie, žiadosti a formuláre na stiahnutie, ktoré je potrebné vyplniť, vlastnoručne (vlastníkom) podpísať a doručiť emailom na sekretariat@msbs.sk alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

Zmena počtu osôb

§ 11 ods. 9 zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu (narodenie dieťaťa, trvalé odsťahovanie z bytu – založenie vlastnej domácnosti, úmrtie…).
Za uvedeným účelom si môžete stiahnúť tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať správcovi na úseku nájomné alebo naskenovať a poslať emailom na najomne@msbs.sk prípadne zaslať poštou na našu adresu.

Zmena kontaktných údajov

Ak sa Vám v priebehu roka zmenia kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, emailová adresa prípadne telefónne číslo) je potrebné takúto skutočnosť nahlásiť správcovi. Evidencia aktuálnych údajov je potrebná v prípadoch ako sú: rôzne typy havárií (rozvody, výťahy a pod.), hlasovanie v písomnom hlasovaní, oznamovanie schôdzí, výpadkov teplej vody a pod.
Za uvedeným účelom si môžete stiahnúť tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať správcovi na úseku nájomné alebo naskenovať a poslať emailom na najomne@msbs.sk, prípadne zaslať poštou na našu adresu.

Zmena vlastníka nehnuteľnosti

Pri zmene vlastníka bytu je potrebné predložiť správcovi list vlastníctva a taktiež preberací protokol medzi predávajúcim a kupujúcim. V tomto protokole sa uvedú stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, ako aj stav meračov tepla. Tento protokol musí byť podpísaný pôvodným aj novým vlastníkom priestoru. V prípade nejasností kontaktujte energetika správcu mobil – 0911170091.

Žiadosť o zaslanie preplatku z vyúčtovania

V prípade, že si prajete zasielať preplatky na bankový účet, je potrebné vyplniť priložený formulár, podpísať a odovzdať správcovi na úseku nájomné alebo naskenovať a poslať emailom na najomne@msbs.sk prípadne zaslať poštou na našu adresu.

Elektronické doručovanie písomností

Za účelom kvalitného, bezpečného a rýchleho poskytovania našich služieb Vám navrhujeme dohodu o elektronickom doručovaní. V prípade, že súhlasíte s elektronickým doručovaním, vyplňte údaje označené s hviezdičkou v priloženej dohode a po podpísaní   dvojitom vyhotovení odovzdajte správcovi na úseku nájomné prípadne zaslať poštou na našu adresu. Po podpísaní zo strany správcu jeden originál Vám bude zaslaný na adresu uvedenú v dohode.

Reklamácia ročného vyúčtovania

Ak máte záujem podať reklamáciu voči zaslanému ročnému vyúčtovaniu,  vyplnený formulár nám doručte osobne alebo naskenovať a poslať emailom na najomne@msbs.sk prípadne zašlite poštou na našu adresu.

Posúdenie reklamácie je zložitý kontrolný proces a nie je možné ho vyriešiť na počkanie. Oprava jedného vyúčtovania môže taktiež ovplyvniť vyúčtovania všetkých ostatných vlastníkov v dome. Reklamácie sa snažíme vybaviť do 2-3 týždňov, najneskôr však do 30 dní od ich písomného doručenia.

Žiadosť o preverenie správnosti merania merača

V prípade, že máte pochybnosti o správnosti merania merača (ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody prípadne studenej vody), môžete si dať tento merač (prípadne merače) prekontrolovať. Pre vybavenie kontroly merača je však nevyhnutné vyplnenie príslušného formulára.

Priložený formulár, podpísať a odovzdať správcovi alebo naskenovať a poslať emailom na energetik@msbs.sk prípadne zaslať poštou na našu adresu.

Nahlásenie stavu meračov

V prípade, že ste nemohli sprístupniť priestor (byt/nebytový priestor/prenajatý spoločný priestor) k odpočtu meračov studenej a teplej vody je potrebné vyplniť priložený formulár, podpísať vlastníkom priestoru a odovzdať osobne alebo naskenovať a poslať emailom na energetik@msbs.sk alebo zašlite poštou na našu adresu.

Splnomocnenie na hlasovanie

Toto splnomocnenie je potrebné v prípade, že:
– sa nemôžete zúčastniť schôdze vlastníkov prípadne písomného hlasovania (viete písomne poveriť tretiu osobu takýmto konaním);
– nie ste výlučným vlastníkom priestoru (netýka sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde postačuje podpis jedného z manželov) je potrebné získať od ostatných spoluvlastníkov plnú moc na zastupovanie.
Podpis toho, čo splnomocňuje tretiu osobu musí byť úradne overený (napr.: u notára, obecný-mestský úrad ).

Žiadosť o vyhlásenie písomného hlasovania

V prípade, že ako vlastník priestoru potrebujete vyhlásiť písomné hlasovanie za účelom získania súhlasu vlastníkov (napr.: pre potreby schválenia montáže klimatizácie, satelitu na fasádu domu; zasklenia balkónu, lodžie, terasy a pod.) sú k dispozícii podľa aktuálneho znenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 2 možnosti:

  1. Vyhlásenie a zabezpečenie písomného hlasovania správcom;
  2. Vyhlásenie a zabezpečenie písomného hlasovania štvrtinou vlastníkov;
© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk