Často kladené otázky

Z otázok, ktoré nám kladiete sme pár vybrali a snažili sme sa na ne odpovedať. Dúfame, že budú pre vás prínosné.

Prihlasovanie osôb

Každý vlastník je povinný nahlásiť počet osôb bývajúcich v byte. Pri zmene počtu bývajúcich osôb, je danú zmenu povinný nahlásiť do 10 kalendárnych dní. Pokiaľ sa osoba zdržuje v byte viac ako 1 mesiac, je potrebné ju taktiež nahlásiť.

Áno, správca upraví mesačný zálohový predpis v položkách, ktoré sú viazané na počty osôb (napr., upratovanie, výťah, osvetlenie spoločných priestorov… – položky sú uvedené v zmluve o výkone správy, prípadne doplnené na schôdzi vlastníkov)

Výpis z katastra nehnuteľností a nahlásiť počet bývajúcich osôb a protokol o odpočte médií (studená voda, teplá voda, merač tepla) podpísaný predávajúcim aj kupujúcim.

Vyúčtovanie

Najneskôr do 31.mája aktuálneho roka za rok predchádzajúci.

Nie. Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť správcovi vykonať vyúčtovanie 1x ročne. Navyše to ani nie je možné, keďže dodávatelia energií zasielajú zúčtovaciu faktúru iba 1x ročne.

Nie. Správca vykoná vyúčtovanie za pomernú časť roka a toto vyúčtovanie zašle vlastníkovi resp. pôvodnému vlastníkovi najneskôr do 31.mája aktuálneho roka za rok predchádzajúci. Pri zmene vlastníka bytu je potrebné urobiť odpočet meračov (vodomerov a tepla) pre presné rozúčtovanie.

Postupuje sa podľa vyhlášky č.630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví – podľa §9 odsek 5: „Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty v objekte rozpočítavania.“

Cenu tepla stanovuje dodávateľ tepla do domu, ktorý priebežne informuje o cenách tepla. (napr. spoločnosť Stefe Rimavská Sobota a.s. )
Cenu vody stanovuje dodávateľ vody do domu, ktorý priebežne informuje o cenách vodného a stočného (napr. spoločnosť VEOLIA a.s.)

Stavebné úpravy v byte, balkóne a na fasáde domu

Umiestnenie klimatizácie z vnútornej strany loggie je vecou každého vlastníka (ak nezasahuje do spoločných častí domu). Umiestnenie zariadenia (akéhokoľvek) na fasádu domu si vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade, že by išlo o takéto umiestnenie na zateplený dom, alebo dom ktorý sa zatepľuje, rovnako sa vyžaduje aj vyhlásenie zhotoviteľa, že táto montáž nebude v rozpore so záručnými podmienkami (aby ste ako dom nestratili prípadnú zaruku).

Pri zasklievaní lodžií sa rozlišujú dva spôsoby zasklievania – podľa zložitosti:

  1. jednoduché – tzv. zasklievací systém, ktorý vykoná profesionálna odborná firma s použitím certifikovaného systému a následne táto firma zodpovedá za dodržanie všetkých vyžadovaných podmienok. V tomto prípade je potrebné ohlásenie stavebnému úradu ako aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.
  2. zložitejšie – prípad, kedy pôjde o zložitejšie úpravy, napríklad vloženie plastového okna a murovanie obvodových múrov atď. V tomto prípade sa vyžaduje stavebné povolenie od stavebného úradu ako aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.

Úprava lodžií, resp. zasklievanie je však možná len v prípade, ak bytový dom spĺňa technické požiadavky na takéto úpravy. Ak bytový dom vykazuje technické alebo systémové poruchy, nezniesol by ďalšie stavebnotechnické zaťaženie, a takáto úprava lodžií nie je možná.

V žiadosti o povolenie žiadateľ uvedie stavebnému úradu:

– meno a adresu stavebníka
– označenie miesta stavby – adresa bytu
– údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie – meno a adresa projektanta a jeho oprávnenie

k činnosti – typ zasklievania
– uviesť vlastnícke alebo iné (užívateľské) právo k bytu
– spôsob realizácie stavebných úprav – dodávateľsky alebo svojpomocne
– termín ukončenia stavebných úprav
– súčasťou žiadosti o povolenie stavebných úprav (zmena dokončenej stavby na bývanie) je aj

príslušný správny poplatok, ktorý žiadateľ môže uhradiť:

– priamo v pokladni miestneho úradu príslušnej mestskej časti
– poštovou poukážkou
– prevodom z účtu.

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť musí vlastník bytu podať na príslušný miestny úrad (stavebný úrad).

Starostlivosť o okolie domu

Môžu sa oň starať vlastníci bytov v dome prípadne môžu poveriť správcu uzatvorením zmluvy so spoločnosťou venujúcej sa úprave zelene. Financovanie je výlučne z prostriedkov domu.

Zabezpečuje správca na žiadosť vlastníkov zmluvne s firmou vykonávajúcou zimnú službu prípadne vlastníci vo vlastnej réžii a na vlastnú zodpovednosť.

Sprístupnenie bytu

Áno, ale len v situáciách, ktoré definuje zákon č. 182/1993 Z.z. – §11 ods. 3:

„Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet meraných hodnôt.“

Neplatiči

Správca zvyčajne zasiela upomienku o nedoplatku vlastníkovi ak platba nie je uhradená do dvoch mesiacov. Presnejšie to definuje konkrétna zmluva o výkone správy na základe dohody s vlastníkmi. Pokiaľ nie je pohľadávka ukončená ani do 30 dní od zaslania upomienky, zvykneme postúpiť vymáhanie dlhu advokátskej kancelárii.

Pokiaľ nie je vo fonde služieb dostatočné množstvo prostriedkov na ich úhradu, postupuje sa podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších predpisov – konkrétne podľa §10 odsek 3 – a to tak, že sa dočasne použijú prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fondy

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk