Domový poriadok

Domový poriadok bytových domov v správe Mestskej bytovej správy, s.r.o., ul. Tržná č. 2, 979 01 Rimavská Sobota

čl. 1
Úvodné ustanovenia

Domový poriadok predstavuje vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. Upravuje občianske spolunažívanie.

čl. 2
Užívanie bytu

Vlastník bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, majú právo užívať  byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory zariadenia domu a právo používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s  vlastníctvom bytu. Vlastník bytu je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia  domu riadne a riadne používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.  Vlastník je povinný užívať byt a jeho príslušenstvo na bytové účely. Pri výkone svojich práv je povinný dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie  zabezpečujúce ostatným vlastníkom riadny výkon ich práv.

čl. 3
Úpravy bytu

Úpravy v byte súvisiace s jeho užívaním uhrádza vlastník bytu. Vlastník bytu nesmie bez súhlasu  vlastníkov a správcu ako to stanovuje zk.č. 182/93 Z.z. vykonať úpravy bytu a jeho zariadenia, ktorými by bol menený vzhľad domu, ohrozená statická bezpečnosť konštrukcií, narušená  činnosť technických zariadení domu, voda, vykurovanie, plyn, kanalizácia a pod.

čl. 4
Užívanie spoločných priestorov a zariadení domu

Spoločnými časťami a zariadeniami domu sa rozumejú priestory a zariadenia určené  na spoločné užívanie. Spoločnými časťami sú vchody, chodby, schodištia, obvodové  múry, strechy. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä výťahy, kočikárne,  práčovne, sušiarne, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.  Spoločné časti a zariadenia domu možno užívať iba na účely, na  ktoré sú stavebne určené. V týchto priestoroch a zariadeniach nie je dovolené  uskladňovať  materiály, ktoré môžu vyvolať bezprostredné nebezpečenstvo požiaru. Na chodby, schodištia a iné priestory nie je možné dlhodobo umiestňovať predmety, ktoré by bránili ich spoločnému užívaniu, alebo by mohli v prípade vzniku požiaru  alebo inej živelnej  udalosti sťažiť záchranné práce.  V priestoroch kočikárne   možno okrem detských kočíkov a invalidných vozíkov umiestňovať najmä  bicykle, detské kolobežky, trojkolky a iné podobné športové potreby, ak sa vlastníci nedohodnú inak.

Opravy, údržbu, prípadne revízie spoločných priestorov a zariadení  zabezpečuje správca.

čl. 5
Domový odpad

Každý, kto býva v dome je povinný zachovávať poriadok a čistotu v bytoch, v spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, ako aj na priľahlom pozemku bytového domu. Za všetok odpad sú zodpovední pôvodní pôvodcovia odpadu, ktorých činnosťou odpad vznikol. Zmesový komunálny odpad sú povinní užívatelia bytov a nebytových priestorov vynášať do zberných nádob na to určených. Do nádob na triedený odpad ukladať odpad podľa ich vyznačenia. Je prísne zakázané vysýpanie odpadu v spoločných priestoroch a na priľahlých pozemkoch. Je neprípustné akýkoľvek odpad či predmet vyhadzovať z okien.

Za odvoz odpadu z vlastných stavebných  úprav bytu zodpovedá vlastník, taktiež za objemný (nadrozmerný) odpad z domácností. Do zberných nádob sa zakazuje ukladať zemina, stavebný odpad, tehly, tekutý odpad, uhynuté zvieratá, veľkorozmerný odpad.

čl. 6
Poriadok a čistota v dome

Užívatelia bytov si v rámci svojho vchodu vytvoria vlastný systém služieb pri  upratovaní  spoločných  priestorov, aby

bola zabezpečená ich neustála čistota, ak sa na domovej schôdzi nedohodnú inak. Čistenie chodníka od snehu a ľadu pred vchodom alebo domom spadá do upratovania spoločných priestorov.

Vymetať odpadky z balkónov a terás, prášiť koberce a iné predmety na balkónoch a terasách sa zakazuje. V zimnom období je potrebné očistiť balkóny a terasy od snehu v čase, keď nie je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.

Užívateľ bytu je povinný na vlastné náklady  odstrániť mimoriadne znečistenie, ktoré spôsobil v dome , toto platí aj v prípade znečistenia spôsobeného jeho domácim zvieraťom. Užívateľ, ktorý v pivnici uloží potraviny, je povinný vykonať také opatrenie, aby uložené potraviny neboli zdrojom šírenia pachu, hmyzu a hlodavcov.

Ak sa v byte rozšíri hmyz je užívateľ povinný odstrániť ho na vlastné náklady.

čl. 7
Uzamknutie domu

Pokiaľ sa vlastníci nedohodnú inak, dom sa uzamyká v čase od 22.00 do 6.00 hod. Za uzamknutie domu sú zodpovední užívatelia bytov. V domoch, v ktorých sú zvončeky do bytov  umiestnené aj pred vchodovými dverami do domu, alebo ide o viacpodlažný dom, ak je v bytoch zároveň nainštalované odomykanie vchodových dverí, je vhodné uzamykať dom nepretržite počas 24 hod.

čl. 8
Kľúče a ich používanie

Kľúče od uzamknutých spoločných priestorov, zariadení domu a od miestností, kde sú uzávery vody, plynu a podobne sa ukladajú na vyhradenom mieste a to buď u správcu, u zástupcu vlastníkov, prípadne u obidvoch. Vlastníci sa o uložení kľúčov upovedomujú vhodným spôsobom.

čl. 9
Osvetlenie spoločných priestorov a zariadení domu

Spoločné priestory  chodby a schodištia sa osvetľujú za pomoci automatických spínačov. Osvetľovanie suterénu a pivníc sa zapína samostatným vypínačom, pričom každý užívateľ musí dbať, aby po opustení týchto priestorov vypol svetlo.

čl. 10
Ostatné zariadenia domu

Správca zabezpečuje viditeľné označenie hlavného uzáveru plynu, vody, kúrenia, elektrickej energie a vybavenia domu hasiacimi zariadeniami a inými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní zachovávať voľný prístup k vodovodným a plynovým uzáverom, ku komínovým dvierkam ako aj k iným podobným zariadeniam.

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je zakázané skladovať a akýmkoľvek iným spôsobom manipulovať v pivničných priestoroch, bytoch a priestoroch slúžiacich na spoločné užívanie : s výbušninami a horľavými látkami ako sú napr. trhaviny, benzín, petrolej, acetón a iné látky podobného zloženia. V spoločných priestoroch je zakázané parkovať a štartovať motocykle a skladovať príp. pracovať na strojoch a zariadeniach, ktoré sú naplnené pohonnou zmesou.

čl. 11
Chov zvierat

Chovať domáce zvieratá je možné pri dodržaní všetkých hygienických predpisov o chove, riadnej starostlivosti a zabezpečení, že zviera nebude obťažovať ostatných obyvateľov v dome.

čl. 12
Výťahy

O používaní výťahov platia osobitné predpisy, ktoré musia byť vyvesené v kabínkach výťahov. Je zakázané používať osobný výťah na prepravu stavebných materiálov a ťažkých nákladov.

čl. 13
Kľud v dome

Užívatelia bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní správať sa tak, aby nerušili  a neobťažovali ostatných vlastníkov a osoby bývajúce v dome nadmerným hlukom alebo iným nevhodným správaním. Je prísne zakázané fajčenie vo výťahoch a v spoločných priestoroch domu. Pokiaľ sa vlastníci nedohodnú inak, čas od 22.00 h do 6.00 h sa považuje za čas nočného kľudu.

čl. 14
Zriaďovanie antén

Zriaďovať televízne, satelitné, rozhlasové a iné antény na dome a vedenie internetových rozvodov možno len s písomným súhlasom zástupcu vlastníkov bytov a správcu.

čl. 15
Požiarna bezpečnosť v dome

Správca je povinný na viditeľnom mieste vo vchodoch do domu umiestniť Požiarno – poplachové smernice. Užívatelia bytov  sú povinní v priestoroch domu a v priľahlých priestoroch riadiť sa týmito zásadami.

Zakazuje sa deťom zdržiavať sa a hrať v pivničných a iných spoločných priestoroch, manipulovať s vypínačmi elektrických zariadení, otvárať rozvodové skrinky, protipožiarne hydranty a iné zariadenia slúžiace bytovému domu. Je prísne zakázané manipulovať s elektrickými a plynovými zariadeniami.

čl. 16
Parkovanie pred domom

Priestor pred domom  musí byť na strane prístupu do vchodov domu  zásadne prázdny. Parkovanie áut pred domom nesmie obyvateľom obmedziť právo byt riadne užívať (nadmerným hlukom, splodinami, obmedzeným vstupom do domu).  Autá parkujúce pred domom nesmú prekážať prístupu zdravotníckej  služby a požiarnej technike.

čl. 17
Sušenie bielizne a iné

Bielizeň, šatstvo a iné látky sa môžu sušiť len na miestach na to určených. Viazať šnúry, drôty a iné materiály na rímsy a bleskozvody je zakázané. Akékoľvek poškodzovanie bleskozvodov a iných spoločných zariadení je v záujme bezpečnosti osôb zakázané. Zakazuje sa tiež používať grilovacie zariadenie na balkónoch a terasách bytových domov.

Prášiť koberce a iné predmety je dovolené na vyhradených miestach, v dostatočnej vzdialenosti od okien obytných domov, v čase od 7.00 h do 20.00 h.

čl. 18
Vyvesovanie – vykladanie vecí

Veci uložené alebo vyvesené v oknách, na balkónoch a loggiách viditeľných  z  verejných priestranstiev nesmú rušiť vzhľad alebo prostredie mestskej časti. Kvety v oknách, na balkónoch, loggiách a pod. musia byť zabezpečené proti pádu. Pri ich zalievaní nesmie voda pretekaním poškodzovať dom a osobný majetok ostatných vlastníkov.

čl. 19
Zástupca vlastníkov

Vlastníci si určujú za dom zástupcu vlastníkov, ktorý ich zastupuje pri riešení otázok spojených s prevádzkou, údržbou a opravami domu, so spôsobom užívania spoločných priestorov a zariadení domu a dohliada na dodržiavanie domového poriadku.

 

čl. 20
Záverečné ustanovenia

Pokiaľ osobitný predpis alebo zmluva  neustanovuje inak, tento domový poriadok sa primerane vzťahuje  na  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, na nájomcov a užívateľov týchto priestorov.

čl. 21

V prípade hrubého porušovania zásad tohto domového poriadku môže súd na návrh niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcu neupravené v domovom  poriadku sa riadia ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy uzatvorenou so správcom – Mestská bytová správa s.r.o., Tržná č. 2 Rimavská Sobota

čl. 22

Správca zabezpečí trvalé umiestnenie tohto domového poriadku na viditeľnom a  mieste v spoločných priestoroch domu.

Tento domový poriadok sú povinný dodržiavať vlastníci bytov a NP, nájomcovia a osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby ktoré sa zdržiavajú v dome odo dňa schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, t.j. od 1.1.2022

 

Dôležité telefónne čísla :

Oddelenie nájomného                   047 551 1918

Havarijná služba správcu             0903 564 074

Poruchy výťahu ( fi. Majes a.s. )  0903 233 588

Integrovaný záchranný systém SOS          112

Hasičská a záchranná služba                    150

Polícia                                                   158

Záchranná služba                                     155

Mestská polícia                                       159

Poruchová služba plynární        0850 111 727                                                    

Poruchová služba elektrární       0800 159 000

Poruchy verejného vodovodu     0850 111 234

 

       Správca  Mestská bytová správa s.r.o.

               Tržná č. 2, Rimavská Sobota     

© 2021 Mestská bytová správa|Všetky práva vyhradené|Website: JarvinDesign.sk