Odpočet médií

Január je mesiac odpočtov médií

V mesiaci január ako každý rok  sme začali vykonávať odpočet nameraných hodnôt tepla a teplej vody, čo je základom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi majiteľov bytov. Odpočty vykonávame do konca mesiaca január.

Výška nameranej spotreby býva dôvodom reklamácií, preto spotrebiteľom odporúčame, aby si pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť údajov overili.

Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky, ktoré sťažujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov.

Výsledok odpočtu sa potom majiteľ bytu dozvie v ročnom zúčtovaní nákladov na bývanie, ktoré mu pripraví správca domu. Ak to vlastník bytu nestihne, môže požiadať o náhradný termín odpočtu.

Ak vlastník bytu odpočet spotreby neumožní, správca určí spotrebu na základe legislatívy. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva.

Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom. Vyhláška hovorí, že v prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, prípadne neumožnil určené meradlo nainštalovať, demontoval ho alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške trojnásobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. V danom prípade náklady na teplo sa môžu navýšiť až o 50 percent, v prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody až o 300 percent.

V bytových domoch, v ktorých boli nainštalované merače teplej úžitkovej vody s rádiový modulom ako aj pomerové rozdeľovače tepla s rádiovým modulom, sa odpočet robí diaľkovo cez rádiovú sieť, teda bez vstupu do bytového domu. Správca domu dokáže odčítať všetky byty v dome k rovnakému dátumu, a tak sú chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania vylúčené. Rádiový odpočet navyše umožňuje prístup k údajom o histórii spotreby vody a tepla cez webový portál.  Výhody meradiel s rádiovým modulom  pozostávajú nielen v tom, že umožňujú odpočet na diaľku bez potreby vstupu do bytov , ale keďže sú digitálne, sú aj presnejšie a chránené proti prípadnej neoprávnenej manipulácii a falšovaniu údajov. Proces odpočtov je rýchly, eliminuje sa mylnosť ľudského faktora, navyše sa dá celý automatizovať, a čo je najdôležitejšie, spotrebu možno na portáli správcu objektu sledovať celý rok. Podľa výsledkov analýz dodávateľov rádiových systémov na rozúčtovanie vlastníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebe, sú úspornejší než ich susedia. Spotrebujú v priemere o 9 % menej energií na vykurovanie.

JUDr. Zoltán Koós  v.r.

Výkonný riaditeľ spoločnosti