Fasáda a okná pri rekonštrukcii a novostavbe

V súčasnosti sa, po zlých skúsenostiach z rokov, keď bola cena jediným kritériom výberu technológie, začína venovať fasádam zvýšená pozornosť. Neoddeliteľnou súčasťou fasády sú stavebné detaily, ktoré sa vo výraznej miere podpisujú pod jej celkovú kvalitu.

Ostenie okna je extrémne namáhanou časťou fasády. Skladá sa z parapetov, špaliet a prekladu. Pri každej realizácii je nutné si uvedomiť princípy a zákonitosti, ktoré v tomto zaťaženom mieste pôsobia.
Po montáži okien do stavebných otvorov novostavieb či výmene starších okien sa vo vnútornom obytnom prostredí v praxi často vyskytujú prípady nadmernej kondenzácie vodných pár. Kondenzácia na sklách okien, omietkach, na okenných železobetónových prekladoch a okenných špaletách, ale aj stekajúca kondenzovaná voda pod oknom až na podlahu miestností vyvoláva nespokojnosť objednávateľa prác nielen s vykonávateľom prác ale aj s výrobcom okien. Časté sú aj výskyty prúdenia vzduchu pod parapetnými doskami v dôsledku nedokonalého zateplenia a utesnenia okolo okien.
Treba si uvedomiť, že akokoľvek kvalitné okno, ktoré je neodborne zabudované, je zdrojom stavebných porúch a neplní nároky na neho kladené.

Zateplenie ostenia
Z teplotechnického hľadiska si treba uvedomiť, že okolie ostenia je značne ochladzované tepelnými mostmi, ktoré na ostení vznikajú. Preto je vhodné celé ostenie z vonkajšej a vnútornej strany zatepliť. Často sa zabúda na zateplenie pod vonkajším ako aj vnútorným parapetom. Na tento účel je vhodné použiť nenasiakavé izolačné materiály, t. j. polyuretánové platne alebo platne z extrudovaného polystyrénu. 
Ďalším neduhom je prefukovanie škárami okolo okien. Samotná montážna pena nie je dokonalý izolant proti prefukovaniu škárami, hlavne v kritických bodoch ako sú montážne kotvy alebo parapet. A to najmä v prípadoch, keď nebola pri zameriavaní okien vynechaná dostatočná škára na montážnu penu alebo bola použitá nekvalitná montážna pena. Zabrániť prefukovaniu je možné hlavne pomocou zateplenia, ktoré prekryje rám okna. V prípade, že toto riešenie nie je možné, treba použiť tesniacu pásku v okolí okna.

Parapet – jeho funkcia 
Funkcia exteriérového parapetu je zrejmá – odvod vody z okna pred fasádu. Vodu musí odvádzať aj s celého okenného otvoru bez toho, aby voda stekajúca po okne a po špalete mohla zatiecť za fasádu. Pri zameraní a montáži treba rešpektovať nasledovné zásady:
– nos parapetu musí presahovať pred fasádu minimálne 4 cm, s tým treba počítať pri zameraní pred omietnutím alebo zateplením;
– šírka parapetu je daná tým, že vnútorná hrana zaomietacej koncovky bude zarovno zo špaletou, t. j. koncovka nebude ani utopená a ani vytŕčať (viď. obrázok);
– pri rekonštrukciách, kde nie je možné koncovku zaomietať je nutné použiť rekonštrukčnú koncovku;
– hliníkový parapet je vystavený extrémnym rozdielom teplôt v rozmedzí -20 až + 60 °C. 

Koeficient dĺžkovej rozťažnosti hliníka je ?AL = 2,4*10-5 °K, čo znamená, že pri rozdiele teplôt ?t = 80°K sa metrový parapet predĺži o ?l = l*?AL* ? t = 1m*2,4*10-5 °K*80°K = 0,00192 m = 1,92 mm. Z tohto dôvodu sa odporúča používať pri dlhších parapetoch ako 2 m dilatačné spojky. Od dĺžky parapetu 3 m je použitie dilatačnej spojky nutnosťou. Dilatačná spojka sa musí nasadiť tak, aby parapet mal možnosť dilatovať cca 2 mm na meter. Pri montáži dilatačnej spojky na doraz sa dilatácia znemožní, následkom čoho vzniká deformácia parapetov;
– tenké parapety, ktoré sú namáhané dilatáciou, nie sú schopné udržať svoj tvar a namiesto dilatácie sa začnú deformovať. Následkom tejto deformácie vzniká zatekanie vody pod fasádu;
– parapet musí byť vybavený oválnymi dierkami na montáž ku oknu, ktoré zabezpečujú tesné spojenie parapetu s oknom a zároveň umožňujú jeho dilatáciu;
– pri montáži je bezpodmienečné nutné namontovať parapet v spáde 6°;
– uhlové napojenie parapetu je bezpodmienečne nutné riešiť pomocou spojky alebo zvareným atypom. Montáž na tupo je absolútne neprípustná.

Interiérový parapet musí spĺňať požiadavky nielen estetické ale aj stavebno-technické. Pri jeho realizácii sa najčastejšie vyskytujú nasledovné chyby:
a)
 interiérový parapet nie je natoľko vystavený extrémnym teplotám ako vonkajší, ale napriek tomu na neho pôsobia teploty v rozmedzí 30 °C. Preto je nutné pri dlhých parapetoch zabezpečiť jeho dilatáciu. Rozťažnosť plastu je výrazne vyššia v porovnaní s drevotrieskou;
b) počas výstavby a prevádzky je parapet namáhaný vlhkosťou a kolísaním teplôt, preto je nutné používať parapety odolné proti vode a vlhkosti;
c) podbetónovanie parapetu, ako je na Slovensku zvykom, výrazne zvyšuje ochladenie interiérovej steny; 
d) osadenie parapetu iba na terče z montážnej peny je neprípustné. Montážna pena dotesňuje styk medzi oknom a murivom a tepelne ho izoluje.
Pri realizácii fasády alebo samotnej výmene okien treba pamätať na predchádzajúce rady a odporúčania. Tento článok nemá ambíciu byť návodom na technické riešenie okenných otvorov, ale chce upozorniť na najčastejšie chyby pri realizácii spomínaných prác.

Dôvod obnovy bytových domov

Zatepľovanie bytových domov je nutnou potrebou pre zabezpečenie zlepšenia fyzického stavu budov a odstránenie dôsledkov rokmi zanedbanej údržby. Zníži sa nielen spotreba energie na vykurovanie, eliminuje sa zatekanie obvodových a strešných plášťov, zamedzí sa korózia výstuže v stykoch a paneloch, zníži sa vplyv teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie a vytvoria sa podmienky tepelnej pohody v bytoch. V dôsledku uvedených úprav sa ďalej vytvoria podmienky na predĺženie životnosti budov, zabezpečí sa udržanie prípadne zvýšenie zamestnanosti vo výrobnom sektore stavebných materiálov a konštrukcií a v odvetví stavebníctva,  následne sa zlepší zdravie obyvateľstva a architektonický vzhľadu miest.Napriek nízkemu priemernému veku bytového fondu je potrebné najmä v bytovom fonde postavenom do roku 1970 vykonať obnovu a modernizáciu vzhľadom na to, že mnohé zabudované doplnkové stavebné konštrukcie a zariadenia sa blížia alebo sú po čase svojej životnosti. Životnosť niektorých materiálov, stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy za predpokladu vykonávania údržby sú nasledujúce : hydroizolačná krytina 20 rokov, okná 40 rokov, rozvody vody 30 až 40 rokov, rozvody kúrenia 40 rokov, podlahy keramické a drevené 30 až 40 rokov, výťahy 25 až 40 rokov, elektroinštalácie 30 až 50 rokov. Na základe týchto životnosti je potrebné, aby profesionálny správca pri zostavovaní plánu opráv na základe skutočného stavu bytového domu upozorňoval vlastníkov na potrebu výmeny technického zariadenia budovy ale aj zateplenie.

Vzhľadom na vzájomnú súvislosť jednotlivých úprav zohľadňujúcich zlepšenie podmienok bývania, možno odporúčať takýto postup uskutočnenia obnovy:

  1. Výmena bytového jadra, ale najmä vnútorných rozvodov plynu, studenej a teplej úžitkovej vody so zabezpečením merania spotreby vody, kanalizácie a vetrania v inštalačnom jadre,
  2. Zateplenie strešného plášťa s opravou zo strechy vystupujúcich konštrukcií, strojovne výťahov, resp. realizácia nadstavby s výstavbou nových bytov,
  3. Výmena otvorových výplní,
  4. Zateplenie obvodového plášťa nadväzujúce na výmenu otvorových výplní alebo ich úpravu s tým, že sa súčasne zateplí aj ostene otvorových otvorov; Súčasná realizácia opravy betónových vystupujúcich konštrukcií,
  5. Výmena vykurovacieho zariadenia so zabezpečením merania a regulácie,
  6. Výmena elektroinštalácií najlepšie súčasne s výmenou bytového jadra,
  7. Výmena výťahov, resp. ich obnova,
  8. Úprava vnútorných povrchov a podláh vnútorných komunikácií,
  9. Výmena a obnova stavebných konštrukcií a technického zariadenia z hľadiska   požiarnej bezpečnosti,

10.Výmena nášľapných vrstiev podláh v komunikačných priestoroch.


      Prioritu nadobúda odstránenie systémových porúch, ktoré sú najmä poruchami vystupujúcich konštrukcií a niektorých častí obvodového plášťa. Postupnosť vykonania jednotlivých úprav závisí od rozsahu a spôsobu vykonania prác. Systémové poruchy sú dôsledkom ukončenia životnosti alebo nedostatočného vykonávania údržby. Sú to poruchy, ktoré nezapríčinili užívatelia bytov zanedbaním údržby a opráv, ale majú pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby. Prejavujú sa najmä na bytových domoch postavených panelovou technológiou hromadným spôsobom výstavby. Významným faktorom obnovy bytových domov je dodatočná tepelná ochrana stavebných konštrukcií zateplením a vykonaním súvisiacich úprav. Zatepľovanie bytových domov sa uskutočňuje ako logický dôsledok potreby zabezpečenia zlepšenia fyzického stavu budov, modernizácie a odstránenia dôsledkov zanedbanej údržby.

     Tepelná ochrana by mala byť najmä v budovách starších ako 30 rokov vykonaná spolu s výmenou vykurovacieho systému, rozhodne však spolu so zabudovaním regulácie a vykonaním vyregulovania hydrauliky systému. Spotrebu energie ovplyvňuje sám užívateľ svojou úrovňou energetického vedomia a poznania faktorov vplyvu. Zatepľovanie bytových domov je potrebné uskutočňovať ako logický dôsledok potreby zabezpečenia zlepšenia fyzického stavu budov.      

     Správne urobenému zatepleniu a vykonaniu s tým súvisiacich prác musí predchádzať tepelno-technické posúdenie skutočného stavu a návrh stavebných úprav, ktorými sa dosiahne splnenie hygienického a energetického kritéria. Zatepľovanie bytov a verejných budov predstavuje typické opatrenie na strane spotreby. Vplyv zatepľovania sa prejaví postupným znížením spotreby tepla, odoberaného zo systému CZT a môže podľa stavu objektu predstavovať zníženie spotreby od 40 do 50%. Zateplenie teda predstavuje nielen jednu z najefektívnejších úspor energie, ale zároveň aj neoddeliteľnú súčasť komplexnej obnovy bytových domov.

Mestská bytová správa ako profesionálny správca bytových domov v Rimavskej Sobote sa problémom zatepľovania a komplexnej obnovy bytových domov intenzívne zaoberá od roku 2007. Za toto obdobie sa mu v spolupráci s vlastníkmi bytových domov – na základe ich rozhodnutí podarilo komplexne alebo čiastočne obnoviť 95 % bytových domov . Prvé kroky v zahájení  boli ťažké, obnova v Rimavskej Sobote bola v plienkach. Prvou lastovičkou nami spravovanou bol bytový dom na ul. Daxnerova 38 – 40,  ul. Malohontskej 2-8 a B.Bartóka 5-7 po tomto akoby sa roztrhlo vrece s požiadavkami vlastníkov na obnovy bytových domov a my ako ich správca sme mali problém udržať krok s ich nárokmi. V súčasnosti prebieha obnova bytového domu na ul. Družstevnej č. 26 až 30.

Myslíme si, že aj našou zásluhou skrásnelo mesto Rimavská Sobota. Bytové domy si obliekajú nové jemné farby, nie je to už staré šedivé mesto. Mravenčou prácou po večeroch v chladných pivniciach bytových domov sme presviedčali vlastníkov o nutnosti i efektívnosti komplexnej obnovy – naša osvetová práca našla dosť ochotných uší na počúvanie a rúk na odhlasovanie obnov – za čo vlastníkom ďakujeme – a dnes už pociťujú prvé úžitky zo svojho múdreho rozhodnutia, ktoré sa prejavuje hlavne v úsporách za teplo.