Fasáda a okná pri rekonštrukcii a novostavbe

V súčasnosti sa, po zlých skúsenostiach z rokov, keď bola cena jediným kritériom výberu technológie, začína venovať fasádam zvýšená pozornosť. Neoddeliteľnou súčasťou fasády sú stavebné detaily, ktoré sa vo výraznej miere podpisujú pod jej celkovú kvalitu.

Ostenie okna je extrémne namáhanou časťou fasády. Skladá sa z parapetov, špaliet a prekladu. Pri každej realizácii je nutné si uvedomiť princípy a zákonitosti, ktoré v tomto zaťaženom mieste pôsobia.
Po montáži okien do stavebných otvorov novostavieb či výmene starších okien sa vo vnútornom obytnom prostredí v praxi často vyskytujú prípady nadmernej kondenzácie vodných pár. Kondenzácia na sklách okien, omietkach, na okenných železobetónových prekladoch a okenných špaletách, ale aj stekajúca kondenzovaná voda pod oknom až na podlahu miestností vyvoláva nespokojnosť objednávateľa prác nielen s vykonávateľom prác ale aj s výrobcom okien. Časté sú aj výskyty prúdenia vzduchu pod parapetnými doskami v dôsledku nedokonalého zateplenia a utesnenia okolo okien.
Treba si uvedomiť, že akokoľvek kvalitné okno, ktoré je neodborne zabudované, je zdrojom stavebných porúch a neplní nároky na neho kladené.

Zateplenie ostenia
Z teplotechnického hľadiska si treba uvedomiť, že okolie ostenia je značne ochladzované tepelnými mostmi, ktoré na ostení vznikajú. Preto je vhodné celé ostenie z vonkajšej a vnútornej strany zatepliť. Často sa zabúda na zateplenie pod vonkajším ako aj vnútorným parapetom. Na tento účel je vhodné použiť nenasiakavé izolačné materiály, t. j. polyuretánové platne alebo platne z extrudovaného polystyrénu. 
Ďalším neduhom je prefukovanie škárami okolo okien. Samotná montážna pena nie je dokonalý izolant proti prefukovaniu škárami, hlavne v kritických bodoch ako sú montážne kotvy alebo parapet. A to najmä v prípadoch, keď nebola pri zameriavaní okien vynechaná dostatočná škára na montážnu penu alebo bola použitá nekvalitná montážna pena. Zabrániť prefukovaniu je možné hlavne pomocou zateplenia, ktoré prekryje rám okna. V prípade, že toto riešenie nie je možné, treba použiť tesniacu pásku v okolí okna.

Parapet – jeho funkcia 
Funkcia exteriérového parapetu je zrejmá – odvod vody z okna pred fasádu. Vodu musí odvádzať aj s celého okenného otvoru bez toho, aby voda stekajúca po okne a po špalete mohla zatiecť za fasádu. Pri zameraní a montáži treba rešpektovať nasledovné zásady:
– nos parapetu musí presahovať pred fasádu minimálne 4 cm, s tým treba počítať pri zameraní pred omietnutím alebo zateplením;
– šírka parapetu je daná tým, že vnútorná hrana zaomietacej koncovky bude zarovno zo špaletou, t. j. koncovka nebude ani utopená a ani vytŕčať (viď. obrázok);
– pri rekonštrukciách, kde nie je možné koncovku zaomietať je nutné použiť rekonštrukčnú koncovku;
– hliníkový parapet je vystavený extrémnym rozdielom teplôt v rozmedzí -20 až + 60 °C. 

Koeficient dĺžkovej rozťažnosti hliníka je ?AL = 2,4*10-5 °K, čo znamená, že pri rozdiele teplôt ?t = 80°K sa metrový parapet predĺži o ?l = l*?AL* ? t = 1m*2,4*10-5 °K*80°K = 0,00192 m = 1,92 mm. Z tohto dôvodu sa odporúča používať pri dlhších parapetoch ako 2 m dilatačné spojky. Od dĺžky parapetu 3 m je použitie dilatačnej spojky nutnosťou. Dilatačná spojka sa musí nasadiť tak, aby parapet mal možnosť dilatovať cca 2 mm na meter. Pri montáži dilatačnej spojky na doraz sa dilatácia znemožní, následkom čoho vzniká deformácia parapetov;
– tenké parapety, ktoré sú namáhané dilatáciou, nie sú schopné udržať svoj tvar a namiesto dilatácie sa začnú deformovať. Následkom tejto deformácie vzniká zatekanie vody pod fasádu;
– parapet musí byť vybavený oválnymi dierkami na montáž ku oknu, ktoré zabezpečujú tesné spojenie parapetu s oknom a zároveň umožňujú jeho dilatáciu;
– pri montáži je bezpodmienečné nutné namontovať parapet v spáde 6°;
– uhlové napojenie parapetu je bezpodmienečne nutné riešiť pomocou spojky alebo zvareným atypom. Montáž na tupo je absolútne neprípustná.

Interiérový parapet musí spĺňať požiadavky nielen estetické ale aj stavebno-technické. Pri jeho realizácii sa najčastejšie vyskytujú nasledovné chyby:
a)
 interiérový parapet nie je natoľko vystavený extrémnym teplotám ako vonkajší, ale napriek tomu na neho pôsobia teploty v rozmedzí 30 °C. Preto je nutné pri dlhých parapetoch zabezpečiť jeho dilatáciu. Rozťažnosť plastu je výrazne vyššia v porovnaní s drevotrieskou;
b) počas výstavby a prevádzky je parapet namáhaný vlhkosťou a kolísaním teplôt, preto je nutné používať parapety odolné proti vode a vlhkosti;
c) podbetónovanie parapetu, ako je na Slovensku zvykom, výrazne zvyšuje ochladenie interiérovej steny; 
d) osadenie parapetu iba na terče z montážnej peny je neprípustné. Montážna pena dotesňuje styk medzi oknom a murivom a tepelne ho izoluje.
Pri realizácii fasády alebo samotnej výmene okien treba pamätať na predchádzajúce rady a odporúčania. Tento článok nemá ambíciu byť návodom na technické riešenie okenných otvorov, ale chce upozorniť na najčastejšie chyby pri realizácii spomínaných prác.

Dôvod obnovy bytových domov

Zatepľovanie bytových domov je nutnou potrebou pre zabezpečenie zlepšenia fyzického stavu budov a odstránenie dôsledkov rokmi zanedbanej údržby. Zníži sa nielen spotreba energie na vykurovanie, eliminuje sa zatekanie obvodových a strešných plášťov, zamedzí sa korózia výstuže v stykoch a paneloch, zníži sa vplyv teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie a vytvoria sa podmienky tepelnej pohody v bytoch. V dôsledku uvedených úprav sa ďalej vytvoria podmienky na predĺženie životnosti budov, zabezpečí sa udržanie prípadne zvýšenie zamestnanosti vo výrobnom sektore stavebných materiálov a konštrukcií a v odvetví stavebníctva,  následne sa zlepší zdravie obyvateľstva a architektonický vzhľadu miest.Napriek nízkemu priemernému veku bytového fondu je potrebné najmä v bytovom fonde postavenom do roku 1970 vykonať obnovu a modernizáciu vzhľadom na to, že mnohé zabudované doplnkové stavebné konštrukcie a zariadenia sa blížia alebo sú po čase svojej životnosti. Životnosť niektorých materiálov, stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy za predpokladu vykonávania údržby sú nasledujúce : hydroizolačná krytina 20 rokov, okná 40 rokov, rozvody vody 30 až 40 rokov, rozvody kúrenia 40 rokov, podlahy keramické a drevené 30 až 40 rokov, výťahy 25 až 40 rokov, elektroinštalácie 30 až 50 rokov. Na základe týchto životnosti je potrebné, aby profesionálny správca pri zostavovaní plánu opráv na základe skutočného stavu bytového domu upozorňoval vlastníkov na potrebu výmeny technického zariadenia budovy ale aj zateplenie.

Vzhľadom na vzájomnú súvislosť jednotlivých úprav zohľadňujúcich zlepšenie podmienok bývania, možno odporúčať takýto postup uskutočnenia obnovy:

  1. Výmena bytového jadra, ale najmä vnútorných rozvodov plynu, studenej a teplej úžitkovej vody so zabezpečením merania spotreby vody, kanalizácie a vetrania v inštalačnom jadre,
  2. Zateplenie strešného plášťa s opravou zo strechy vystupujúcich konštrukcií, strojovne výťahov, resp. realizácia nadstavby s výstavbou nových bytov,
  3. Výmena otvorových výplní,
  4. Zateplenie obvodového plášťa nadväzujúce na výmenu otvorových výplní alebo ich úpravu s tým, že sa súčasne zateplí aj ostene otvorových otvorov; Súčasná realizácia opravy betónových vystupujúcich konštrukcií,
  5. Výmena vykurovacieho zariadenia so zabezpečením merania a regulácie,
  6. Výmena elektroinštalácií najlepšie súčasne s výmenou bytového jadra,
  7. Výmena výťahov, resp. ich obnova,
  8. Úprava vnútorných povrchov a podláh vnútorných komunikácií,
  9. Výmena a obnova stavebných konštrukcií a technického zariadenia z hľadiska   požiarnej bezpečnosti,

10.Výmena nášľapných vrstiev podláh v komunikačných priestoroch.


      Prioritu nadobúda odstránenie systémových porúch, ktoré sú najmä poruchami vystupujúcich konštrukcií a niektorých častí obvodového plášťa. Postupnosť vykonania jednotlivých úprav závisí od rozsahu a spôsobu vykonania prác. Systémové poruchy sú dôsledkom ukončenia životnosti alebo nedostatočného vykonávania údržby. Sú to poruchy, ktoré nezapríčinili užívatelia bytov zanedbaním údržby a opráv, ale majú pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby. Prejavujú sa najmä na bytových domoch postavených panelovou technológiou hromadným spôsobom výstavby. Významným faktorom obnovy bytových domov je dodatočná tepelná ochrana stavebných konštrukcií zateplením a vykonaním súvisiacich úprav. Zatepľovanie bytových domov sa uskutočňuje ako logický dôsledok potreby zabezpečenia zlepšenia fyzického stavu budov, modernizácie a odstránenia dôsledkov zanedbanej údržby.

     Tepelná ochrana by mala byť najmä v budovách starších ako 30 rokov vykonaná spolu s výmenou vykurovacieho systému, rozhodne však spolu so zabudovaním regulácie a vykonaním vyregulovania hydrauliky systému. Spotrebu energie ovplyvňuje sám užívateľ svojou úrovňou energetického vedomia a poznania faktorov vplyvu. Zatepľovanie bytových domov je potrebné uskutočňovať ako logický dôsledok potreby zabezpečenia zlepšenia fyzického stavu budov.      

     Správne urobenému zatepleniu a vykonaniu s tým súvisiacich prác musí predchádzať tepelno-technické posúdenie skutočného stavu a návrh stavebných úprav, ktorými sa dosiahne splnenie hygienického a energetického kritéria. Zatepľovanie bytov a verejných budov predstavuje typické opatrenie na strane spotreby. Vplyv zatepľovania sa prejaví postupným znížením spotreby tepla, odoberaného zo systému CZT a môže podľa stavu objektu predstavovať zníženie spotreby od 40 do 50%. Zateplenie teda predstavuje nielen jednu z najefektívnejších úspor energie, ale zároveň aj neoddeliteľnú súčasť komplexnej obnovy bytových domov.

Mestská bytová správa ako profesionálny správca bytových domov v Rimavskej Sobote sa problémom zatepľovania a komplexnej obnovy bytových domov intenzívne zaoberá od roku 2007. Za toto obdobie sa mu v spolupráci s vlastníkmi bytových domov – na základe ich rozhodnutí podarilo komplexne alebo čiastočne obnoviť 95 % bytových domov . Prvé kroky v zahájení  boli ťažké, obnova v Rimavskej Sobote bola v plienkach. Prvou lastovičkou nami spravovanou bol bytový dom na ul. Daxnerova 38 – 40,  ul. Malohontskej 2-8 a B.Bartóka 5-7 po tomto akoby sa roztrhlo vrece s požiadavkami vlastníkov na obnovy bytových domov a my ako ich správca sme mali problém udržať krok s ich nárokmi. V súčasnosti prebieha obnova bytového domu na ul. Družstevnej č. 26 až 30.

Myslíme si, že aj našou zásluhou skrásnelo mesto Rimavská Sobota. Bytové domy si obliekajú nové jemné farby, nie je to už staré šedivé mesto. Mravenčou prácou po večeroch v chladných pivniciach bytových domov sme presviedčali vlastníkov o nutnosti i efektívnosti komplexnej obnovy – naša osvetová práca našla dosť ochotných uší na počúvanie a rúk na odhlasovanie obnov – za čo vlastníkom ďakujeme – a dnes už pociťujú prvé úžitky zo svojho múdreho rozhodnutia, ktoré sa prejavuje hlavne v úsporách za teplo.

Čo treba vyriešiť pri dokonalej rekonštrukcii bytu

Kúpili ste byt, alebo ten váš potrebuje nutne menšie či väčšie zmeny? Poradíme vám, čo všetko treba pri prestavbe vyriešiť aj ako si ju naplánovať.

Dajte to na papier

Prerábať byt alebo hoci aj jeho časť bez grafického náčrtu je síce dobrodružstvo, no nemusí dopadnúť dobre. Skôr ako sa pustíte do realizácie, mali by ste mať vyriešené umiestnenie zariadenia, WC, umývadla, práčky, vane či sprchovacieho kúta, obloženie a úpravu stúpačky, stropu, prívod aj odvod vody či rozvrhnutie elektriny. Všetko si presne zmerajte a zapíšte. Ak si na to netrúfate sama, obráťte sa na interiérového dizajnéra, ktorý vám urobí nielen 3D vizualizáciu, ale môže priniesť aj celkom nové riešenia. Musíte potom však počítať s vyššími nákladmi.

Firma alebo svojpomoc

Vymaľovať, rozmiestniť nábytok alebo rozobrať umakartové jadro zvládne i laik. Pri stavbe múrov, odpájaní či zapájaní inštalácií však už zavolajte na pomoc odborníkov. Oceníte to pri prerábke bytového jadra, ktoré je skutočnou hlavnou tepnou domácnosti. Dotýka sa životne dôležitých miestností – kúpeľne, WC a väčšinou aj kuchyne.

Kúpeľňa a toalety

Pri rekonštrukcii hygienickej zóny treba venovať pozornosť všetkým zvislým rozvodom, čiže stúpačkám, ktoré prechádzajú Pred začatím prác si všetko poriadne zmerajte a zapíšte. priestorom za WC v technickej šachte. Musia zostať funkčné a zakotvené. K inštalačnej šachte musí zostať voľný prístup, aby sa dalo vymeniť zvislé potrubie či merače spotreby vody. Na stúpačky je viazané umiestnenie toalety, umývadla a vane alebo sprchovacieho kúta. ,,Čím je hygienické zariadenie ďalej od odpadu, tým vyššie musí byť položený odtok. Nedodržanie sklonu spôsobuje slabý spád a nedokonalé odtekanie,“ vysvetľuje Zoltán Rácz z onlinestavba.sk. ,,Vzdialenosť by pritom pri vani nemala presiahnuť 3 m, pri záchodovej mise 1,5 m. Pozor, neplatí, že čím väčší spád, tým lepšie. Voda totiž rýchlo odtečie a splašky zostávajú v kanalizačnom potrubí.“ Minimálny vonkajší priemer odtokovej rúry by mal byť:  – umývadlo, vaňa a bidet – 40 mm,  – sprchovacia vanička a automatická práčka – 50 mm,  – záchodová misa – 110 mm.

Nové steny

Môžete vyriešiť mokrou cestou (murovaním, najčastejšie pórobetónovými tvárnicami) alebo suchou. Pri mokrom spôsobe sa rozvody zasekajú do muriva alebo potiahnu po povrchu stien a dodatočne obmurujú. Suchá inštalácia ponúka viac možností. Systém sadrokartónových priečok a podhľadov je univerzálna a nenáročná konštrukcia. Káble a rúrky sa dajú umiestniť aj do sadrokartónových stropných podhľadov spolu s efektnými svietidlami. ,,Ľahké priečky staticky nezaťažia konštrukciu budovy. Ich budovanie je rýchle a čisté, nevyžadujú si ani dlhú dobu zasychania ako murivo. A nemusíte sa báť zavesiť na ne umývadlo, záchod, bidet či skrinky kuchynskej linky. Udržia hmotnosť až 80 kg,“ radí Miroslav Zliechovec, odborník na zvukové a tepelné izolácie z Knauf Insulation. Zároveň odporúča nezabúdať na zvukovú izoláciu, hlavne pri technickej šachte a WC. ,,Ideálnou kombináciou so sadrokartónom je minerálna vlna so sadrokartónom. Táto konštrukcia má nepriezvučnosť 53 – 56 dB, zatiaľ čo tvárnica s hrúbkou 10 cm len 35 – 37 dB. Rozdiel 20 dB je pri izolácii obytného interiéru obrovský.“ V kúpeľni použite na miesta namáhané zväčšenou vlhkosťou (vaňa, sprchovací kút) tekuté hydroizolácie. 

Bytové jadro

Jeho prestavba trvá 7 až 10 dní. A pri jeho búraní treba rátať s pár hodinami hluku, prachu a neporiadku a tiež pár tisíckami. Od firiem si preto vyžiadajte cenovú ponuku s rozpisom jednotlivých položiek, jednotkovými cenami za búracie práce, odvoz sute, nové rozvody inštalácií vody, ka-

Oznamovacia povinnosť

Pred rekonštrukciou jadra nezabudnite stavebné úpravy nahlásiť správcovi budovy. Oznámiť ich treba aj na príslušnom stavebnom oddelení na miestnom úrade. Ak budete zasahovať do nosných stien, vyžaduje sa statický posudok, a pri určitom rozsahu aj stavebné povolenie. Mnoho vlastníkov sa tomu vyhlo, ak by však nastali statické poruchy, sankcie môžu byť veľmi nepríjemné. Oboznámte aj susedov a zabezpečte si odvoz odpadu, ktorý patrí na skládku alebo do kontajnera na stavebný odpad. Menší zásah bez stavebného povolenia je:

– oprava podlahy, 

– vypĺňanie a natieranie zábradlia, 

– klampiarske práce,

– inštalovanie kvetinovej výzdoby. Väčší zásah, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti a niekedy vyžaduje stavebné povolenie je:

– zasklenie, 

– výmena materiálov zábradlia

– výmena iných častí balkóna. Pozor: Ak zmeníme účel využitia balkóna či lodžie (napr. na zimnú záhradu, obytnú miestnosť atď.), zmenu musí schváliť kolaudačné rozhodnutie

Zaužívané pravidlá a normy VÝŠKA: 

– umývadla: 86 cm

– vod. batérie nad umývadlom (os): 105 cm

– odpadového sifónu (os): 53 cm

– spodnej vonkajšej hrany pisoárovej mušle: 65 cm

– sedáka WC: 40 cm

– vaňovej batérie (os): 70 cm

– el. zásuvky v kúpeľni: 135 cm

– sifónu pre práčku: 40 cm

– práčkového ventilu: 40 – 50 cm

– sadrokartónového stropu: min. 235 cm ROZOSTUP:

– vsuviek pre batériu (os): 15 alebo 10 cm ŠÍRKA:

– priestoru pre WC: min. 80 cm

NÁŠ TIP: Pri rekonštrukcii nezabudnite na estetický prítok a odtok práčky aj umývačky, ktorá tiež potrebuje prívod studenej vody a tzv. pračkový sifón na jej odvod.

Dobre je pripraviť si všetko vopred čo budete potrebovať – potom sa tým už nemusíte zdržiavať

Ako predchádzať veľkým nedoplatkom počas vykurovacej sezóny

Ponúkame vám krátky manuál, čo robiť pred a počas vykurovacej sezóny. Správna príprava vykurovacej sústavy na zimu môže eliminovať neželané poruchy, odstávky kúrenia či únik energií.

1 Čo robiť pred vykurovacou sezónou?

• Skontrolujte funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch. Prípadné poruchy nahláste čím skôr správcovi.

• Počas celého leta je dobré nechať termostatické hlavice „otvorené“ na maximum (stupeň 5). Dôvodom je správny nábeh vykurovacej sústavy vo vašom bytovom dome.

• Radiátory v momente začiatku vykurovacej sezóny odvzdušnite.

• Ak ešte v bytovom dome nemáte inštalované pomerové rozdeľovače alebo merače tepla, mali by ste vedieť, že legislatíva ukladá ich povinnú inštaláciu do konca roka 2016 pri budovách s centrálnym zdrojom tepla, ktorých celková podlahová plocha je väčšia ako 500 m2.

2 Ako vetrať v zime

Počas chladných zimných dní by sa malo vetrať krátko a intenzívne. Termostatickú hlavicu treba stiahnuť na minimum, keďže pri znížení teploty v miestnosti dochádza k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa a tým aj k plytvaniu teplom i energiou. Na teplotné rozdiely reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo.

3 Správne nastavenie termostatických hlavíc

Základným opatrením, ako znížiť spotrebu tepla, je správna regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach, a to podľa ich využitia. Odporučená teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 °C, t. j. nastavenie hlavice na stupeň 2 až 4. Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie!

Poznáte hodnoty termostatických hlavíc?

Rozpätie nastaviteľných teplôt sa môže odlišovať podľa typu termostatickej hlavice a pri používaní je potrebné riadiť sa informáciami od výrobcu. Každé číslo na termostatickej hlavici zodpovedá určitej teplote, na ktorú termostatický ventil reaguje, spravidla v rozsahu teplôt od 12 do 26 °C:

• stupeň 1 – 2 (12 až 16 °C): používame, ak chceme byt temperovať počas svojej neprítomnosti;

• stupeň 2 – 3 (16 až 20 °C): nastavujeme v miestnostiach s občasným pobytom a tam, kde vykonávame pohybové aktivity;

• stupeň 3 – 4 (20 až 23 °C): ideálna teplota v miestnostiach, kde sa zdržiavame najviac;

• stupeň 4 – 5 (23 až 26 °C): vyššiu teplotu uvítajú tí, ktorí sú nároční na teplo;

• stupeň 5 (nad 26 °C): ventil je otvorený naplno.

4 Inštalácia meračov

Úspory v bytových domoch s centrálnym zásobovaním teplom možno dosiahnuť aj inštaláciou meračov tepla či pomerových rozdeľovačov tepla. Pre tých, ktorí chcú byť častejšie informovaní o svojej spotrebe, sú vhodnou alternatívou rádiové prístroje. Tie diaľkovo komunikujú so zbernicou dát a údaje o dennej spotrebe sú cez rádiovú sieť integrované na internetový portál. Vlastníci bytov, zástupcovia vlastníkov a správcovia tak môžu jednoducho sledovať či porovnávať spotreby tepla v objekte za rôzne časové obdobia a efektívnejšie hospodáriť s energiami. „Keď je v bytoch zabezpečené meranie, majitelia majú možnosť svoje náklady na teplo ovplyvniť regulovaním požadovanej teploty v byte a sú motivovaní k úsporám, keďže náklady na teplo sa im rozpočítajú na základe ich skutočnej spotreby. V praxi pozorujeme, že po nainštalovaní pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla sa celková spotreba v bytovom dome výrazne zníži približne o 20 %“, uviedla Irena Pernecká, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia.

Odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach

kuchyňa 20 °C

spálňa 18 °C

obývačka 21 °C

detská izba 21 °C

pracovňa 21 °C

kúpeľňa 24 °C

Ako to „neprekúriť“ s účtom za teplo

Európska komisia chystá novinky. Spotreba tepla sa má zratúvať každý mesiac.

Aj vy sa sťažujete na chladné a nevykúrené miestnosti svojich bytov? Dodávatelia tepla môžu začať vykurovať, ak priemerná denná teplota vzduchu klesla počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov Celzia.

Priebežne merajte

Z hľadiska spotreby energií v domácnosti sú tri oblasti, kde je potenciál úspor: vykurovanie, príprava teplej vody a spotreba elektrickej energie. Majiteľ nehnuteľnosti si sám môže znížiť spotrebu energie i náklady jednoduchými úkonmi, ako je priebežné sledovanie a meranie spotreby či regulácia vnútornej izbovej teploty. „Pravidelné zapisovanie si stavov meracích zariadení – plynomera, elektromera i vodomera umožňuje priebežné sledovanie vplyvu úsporných opatrení na zníženie spotreby energie. Zároveň budete mať možnosť vypočítať si náklady na energiu,“ .

Mesačné vyúčtovanie

To, ako budete vo vašom byte hospodáriť, sa prejaví aj na ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie. Nové účtovacie obdobie začína od 1. januára nasledujúceho roku. „Riadiť sa bude pravidlami, ktoré si vlastníci odsúhlasia najneskôr do 31. decembra. Významnou položkou vo vyúčtovaní je náklad na teplo, ktorý sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov. Vlastníci majú možnosť rozhodnúť a zvážiť, či nastavenie pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky je pre ich bytový dom optimálne.“ Nečakane vysokým ročným faktúram by mal byť však onedlho koniec. Európska komisia totiž navrhuje, aby vyúčtovanie za teplo či teplú vodu bolo namiesto ročného mesačné. Do praxe by opatrenie malo vstúpiť o päť rokov.

Moderné trendy

Na trhu sa v súčasnosti  čoraz viac využívajú inteligentné riešenia, nové technológie merania, ktoré fungujú na princípe rádiového prenosu dát a umožňujú online monitoring spotreby. „Správcovia, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytových domov, preferujú rádiové technológie, umožňujúce diaľkový odpočet dát. Odpočty s využitím rádiových vĺn sú presnejšie a zvyšujú komfort užívateľom.“ Rádiový zber cez zbernicu dát dokáže spoľahlivo odčítať 100 percent prístrojov bez vstupu do bytov.