Zverejnenie zámeru na podnájom nehnuteľného majetku mesta Rimavská Sobota

Zámer na podnájom nehnuteľného majetku mesta

Zverejnenie zámeru na podnájom nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  1. Mesto Rimavská Sobota zverejňuje zámer na podnájom, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9aa, ods.2, písm. e) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení a v zmysle čl. 6, ods.2, písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rimavská Sobota
  • nebytových priestorov o celkovej výmere 52,00 m² (kancelárie 47,74 m2, spoločné priestory 4,26 m2) na prízemí v budove na ul. Povstania č.15, s. č. 608, postavenej na pozemku registra „C“ parcelné číslo 294/1, LV 2959, k. ú. Rimavská Sobota za účelom: ako kancelária na výkon svojej činnosti,

Pre:   Csemadok – Oblastný výbor Rimavská Sobota, Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00419648

Cena za podnájom stanovená na základe Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rimavská Sobota v platnom znení a to 60,00 €/m2/rok (kancelárie) a 10,00 €/m2/rok (spoločné priestory).

Cenu za podnájom zníženú v zmysle čl. 8, ods.1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rimavská Sobota v platnom znení 20,- €/m2/rok (kancelárie) a 5,- €/m2/rok (spoločné priestory).

Doba podnájmu 2 a pol roka.

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle čl. 6, ods.2, písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Rimavská Sobota v platnom znení – nájom nebytového priestoru, alebo pozemku za účelom poskytovania sociálnych služieb, služieb školského a predškolského zariadenia a zariadenia pre výchovnú, športovú a kultúrnu činnosť, alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zámer na podnájom bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov, uznesením číslo 36/2024-MsZ zo dňa 28. mája 2024

Doba zverejnenia zámeru: od 10.06.2024 do 25.06.2024

Spôsob zverejnenia:         úradná tabuľa mesta Rimavská Sobota

                                                  www.rimavskasobota.sk

                                                  www.msbs.sk

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.