Správa NBP


Mestská bytová správa, s.r.o.  zabezpečuje v zmysle podpísanej Nájomnej zmluvy s vlastníkom Mestom Rimavská Sobota aj správu a využívanie niektorých nebytových priestorov v meste Rimavská Sobota.

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad o týchto obsadených a voľných priestoroch podľa stavu k 1.11.2019:

P.č. Objekty mesta podľa ulíc Počet NBP-miestnosti Obsadené NBP Voľné NBP
1 Francisciho 4-8 1 0 1
2 Hlavné nám. č.5 5 5 0
3 Hlavné nám. č.11 6 6 0
4 Nám.M.Tompu č.2 – Župný dom 113 68 45
Zasadačka 4
5 Škultétyho č.6 – garáže 6 6 0
6 Sedliacká 14-16 1 0 1
7 Škultétyho č.350 4 4 0
8 Česká 1-5 1 0 1
9 Daxnerová č. 2 20 3 17
10 Ul. Malohontská – Dom služieb 25 24 1
11 SNP 15 24 3 21
12 Budova na ul. Školskej- RENOVA 1 1 0
13 Chrenovisko – 2 objekty 2 1 1
S P O L U : 213 121 88

 

Podmienky na prenájom týchto nebytových priestorov sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení  Mesta č. 102/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rimavská Sobota, účinné od 13.11.2009 (čl.14). Prikladáme ustanovenia z tejto VZN, týkajúce sa prenájmu mestského majetku v správe MsBS, s.r.o.:

„ …………….
(2) Prenechanie majetku mesta do nájmu tretím osobám sa vykoná na základe verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej ponuky a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem:
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve , ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500 eur
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci
c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov 8 )

(4) Súhlas mestského zastupiteľstva podľa ods. 2 písm./c tohto článku nie je potrebný, ak ide o tieto nájmy:
a) nájmy stavieb pre účely poskytovania sociálnych, školských, zdravotníckych, telovýchovných, športových, verejnoprospešných a iných služieb
b) nájmy kancelárskych priestorov
c) nájmy pozemkov pre stavebné účely ( inžinierske siete, parkoviská)
d) nájmy pozemkov pod stavbou vo vlastníctve nájomcu a priľahlého pozemku k stavbe, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok ( nádvorie )
e) nájmy pozemkov pod stavbami slúžiacich poskytovateľom sociálnych služieb a rôznym inštitúciám, ktoré na riešení problémov v sociálnej oblasti participujú,
f) nájmy pozemkov pod stavbami školských, telovýchovných a športových zariadení
g) nájmy za zriadenie záhrad pri rodinných domoch
h) nájmy za umiestnenie reklamných zariadení, MIS
i) nájmy za ostatné nevyužité pozemky

(5) Výška nájomného musí zodpovedať najmenej takému nájomnému, aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Za účelom stanovenia výšky nájomného je správca povinný vykonať primeraný prieskum a uchovať relevantné doklady preukazujúce, že určená výška nájomného zodpovedá vyššie určeným kritériám. Minimálnou výškou nájomného je nájomné stanovené vo VZN č. 72/2004 zo dňa 01.07.2004

(6) Podmienky verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej ponuky na prenechanie majetku do nájmu tretím osobám budú uverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže alebo verejnej ponuky. Tieto vyhodnotí komisia menovaná primátorom mesta. O vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej ponuky sa vyhotovuje zápisnica.

(7) Mesto nemôže prenechať majetok do užívania fyzickej osobe formou priameho nájmu, ktorá je v tomto meste

a) primátorom mesta,
b) poslancom mestského zastupiteľstva,
c)štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej
alebo založenej mestom,
d) prednostom mestského úradu,
e) zamestnancom mesta,
f) hlavným kontrolórom,
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f)

(8) Mesto nemôže prenechať majetok do užívania formou priameho nájmu právnickej osobe, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 7; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je mesto alebo v ktorej má mesto obchodný podiel.

(9 ) Kompetencie:
a) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
1) nájom nehnuteľného majetku mesta ( nebytové priestory ) na dobu určitú v dĺžke trvania nad 5 rokov
2) nájom nehnuteľného majetku mesta ( pozemky a poľnohospodárska pôda ) v dĺžke trvania nad 5 rokov a nad výmeru 10 000 m ²
3) nájom hnuteľného majetku v nadobúdacej cene od 3 500 eur/kus ( 105 441 Sk )

(b) Primátor mesta schvaľuje:
1) nájom nehnuteľného majetku mesta ( nebytové priestory ) v správe mestského úradu na dobu neurčitú a dobu určitú v dĺžke trvania do 5 rokov vrátane
2) nájom nehnuteľného majetku mesta ( pozemky a poľnohospodárska pôda ) na dobu neurčitú a dobu určitú do 5 rokov vrátane do výmery 10 000 m²
3) nájom nehnuteľného majetku mesta v správe, resp. v nájme mestských organizácií na dobu neurčitú a dobu určitú od 1 roka do 5 rokov vrátane
4) nájom hnuteľného majetku mesta v správe mestského úradu v nadobúdacej hodnote do 3 500 eur/kus (105 441 Sk )

(c) Štatutárny zástupca právnickej osoby zriadenej alebo založenej mestom schvaľuje:
1) nájom nehnuteľného majetku mesta v ich správe, resp. v nájme na dobu určitú v dĺžke trvania do 1 roka vrátane
2) nájom hnuteľného majetku mesta v ich správe, resp. v nájme v nadobúdacej hodnote do 3 500,- eur/kus ( 105 441,- Sk )
………….. „

Ponuky na obsadenie voľných nebytových priestorov v majetku mesta sú pravidelne zverejňované na stránke Mesta Rimavská Sobota – www.rimavskasobota.sk, v záložke verejné ponuky, ako verejná obchodná súťaž spolu s obchodnými podmienkami prenájmu.

Mestská bytová správa zároveň prenajíma aj nasledovné nebytové priestory aj vo svojom vlastníctve:

P.č. Objekt vo vlastníctve MsBS, s.r.o. Počet NBP-miestnosti Obsadené NBP Voľné NBP
1 Tržná č.2 13 13 0

V prípade záujmu o prenájom zverejnených i vlastných nebytových priestorov sa informujte na Mestskej bytovej správe s.r.o., referát nebytov – p. Dana Czikorová, č.t. 047/5511915.