Domový poriadok


Domový poriadok bytových domov v správe Mestskej bytovej správy, s.r.o., ul. Tržná č. 2, 979 01 Rimavská Sobota

Prvá časť
Všeobecné ustanovenie

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Tento domový poriadok upravuje najmä vzájomné vzťahy užívateľov, vlastníkov, prenajímateľov,  nájomcov a správcu domu pri užívaní bytov a nebytových priestorov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty v dome a jeho okolí, ako aj spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu. Základné práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome upravuje Občiansky zákonník, zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov pri užívaní bytov

1.    Vlastníci bytov, osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti a nájomcovia bytov majú právo užívať byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory a spoločné zariadenia domu a právo používať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
2.    Vlastník bytu má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu, rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku, najmä o spôsobe ich prevádzky, údržby a opráv.
3.    Vlastník bytu ako aj nájomca bytu je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a riadne využívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. Vlastník bytu je povinný včas vykonať opravy v byte na spoločných častiach domu, inak zodpovedá za škody, ktoré nesplnením povinností vznikli.
4.    Nájomca bytu je povinný oznámiť vlastníkovi bez zbytočného odkladu potrebu väčších opráv v byte, ktoré má znášať vlastník a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá neplnením tejto povinnosti vznikla.
5.    Vlastník bytu a nájomca bytu a nebytového priestoru je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len NBP) v dome, prípadne jeho častí, nerušil a neohrozoval ostatných vlastníkov a užívateľov vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.
6.    Vlastník a nájomca bytu a NBP je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo osobe oprávnenej vykonať opravu a údržbu spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú prístupné z bytu alebo NBP, ktorý užíva.
7.    Užívateľ bytu alebo NBP je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám, jeho spolubývajúci, prípadne jeho návštevník. Ak sa tak nestane, má správca domu právo po predchádzajúcom upozornení závady a poškodenia odstrániť a požadovať od užívateľa náhradu.

Článok III.
Stavebné úpravy bytu a nebytového priestoru

1.    Vlastníci bytov, osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti a nájomcovia bytov majú právo užívať byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory a spoločné zariadenia domu a právo používať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
2.    Stavebné povolenie (§ 5 staveb. Zákona) sa vyžaduje pri zmene stavby, najmä pri prístavbe (pôdorysné rozšírenie stavby), nadstavbe, (zvýšenie stavby) a pri stavebných úpravách (keď sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby). Na vyžiadanie stavebného povolenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a NBP v dome.
3.    Ohlásenie stavebných úprav je potrebné:
•    Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti (§55 ods.2 písm. b) stavebného zákona),
•    Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou (§ 55 ods.2 písm. c) stavebného zákona)
4.    Ohlásenie stavebných úprav nie je potrebné pri udržiavacích prácach, ktoré neovplyvňujú stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.
5.    O zámere uskutočniť stavebné úpravy alebo udržiavacie práce v byte alebo NBP, so žiadosťou o stanovisko k vplyvu týchto úprav a prác, najmä na vzhľad a stabilitu domu a k potrebe vyžiadať stavebné povolenie alebo ohlásiť práce stavebnému úradu, je vlastník bytu povinný písomne informovať správcu. Správca k zámeru vlastníka zaujme do 7 dní písomné stanovisko.
6.    V záujme bezpečnosti vlastníkov a užívateľov bytov a NBP, každé nedodržanie stavebného zákona je správca povinný ohlásiť stavebnému úradu a zhromaždeniu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov a NBP.

DRUHÁ    ČASŤ
Užívanie bytového domu

Článok I.
Pokoj v dome

1.    Vlastník bytu a osoby, ktoré s nimi žijú v  domácnosti ako aj iné osoby zdržiavajúce sa s jeho súhlasom v dome, sú povinní správať sa tak, aby nerušili užívateľov ostatných bytov a NBP nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti, ani inak nezhoršovali podmienky riadneho užívania bytov a NBP v dome.
2.    Nočný kľud je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa. V tomto čase nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk.  V tom čase nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať ani iným spôsobom (napr. používaním práčky alebo iných zariadení rušiť ostatných užívateľov.
3.    Užívatelia bytov a NBP sú povinní v čase nočného kľudu stíšiť televízne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia na izbovú počuteľnosť.

Článok II.
Uzamykanie bytového domu

1.   Zástupca bytového domu odovzdá užívateľovi každého bytu  a  nebytového priestoru (NBP) kľúč od vchodovej zámkovej vložky.
2.    Z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích osôb do bytového domu, ako aj ochrany majetku užívatelia bytov a NP sú povinní uzamykať vchod do domu od 22. hod. do 6.00 hod., ak vlastníci  bytov a NBP neustanovia, že sa vchod má uzamykať v inom čase.
3.    Pri výmene vchodovej zámkovej vložky má vlastník každého bytu a NBP právo na dva kľúče hradené z prostriedkov FOÚ. Výmenu vložky a rozmnoženie kľúčov zabezpečí zástupca vlastníkov bytového domu.
4.    Ak sú vchodové dvere vybavené automatickým otváraním z bytu vlastníka (automatický vrátnik) je užívateľ bytu alebo NBP povinný vchodové dvere zatvárať (nie zamykať) aj počas dňa.

Článok III.
Zabezpečenie prístupu do bytového domu

1.    V každom vchode domu vlastníkmi poverená osoba – zástupca vlastníkov bytového domu, resp. vchodový dôverník – zabezpečuje  prístup do vchodu  cudzím osobám a má kľúče od uzamknutých spoločných priestorov bytového domu.
2.    Zástupca vlastníkov BD, resp.vchodový dôverník vedie evidenciu o užívaní uzamknutých spoločných priestorov domu (ak to má význam z hľadiska rozúčtovania úhrady (vody, osvetlenia) za užívanie týchto priestorov a udržiavanie poriadku v týchto priestoroch.
3.    Kľúče od vchodových dverí a všetkých uzamknutých spoločných priestorov v dome má v jednom vyhotovení aj správca domu.
4.    Každý užívateľ bytu a NBP je povinný (po identifikácii osôb) vpustiť do domu havarijnú službu, príslušníkov požiarneho zboru, osoby poskytujúce lekársku pomoc, kontrolné orgány štátnej správy a zástupcov správcu – doručovanie písomností do schránok.

Článok IV.
Poriadok a čistota v dome a jeho okolí

1.    Čistotu a poriadok v spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ako aj v okolí domu zabezpečuje správca, ak o to požiadajú vlastníci bytového domu, inak si to zabezpečujú sami.
2.    Rozsah upratovacích a udržiavacích prác a intervaly ich vykonávania je obsahom pracovnej náplne osoby vykonávajúcej tieto práce, ktorú po schválení vlastníkmi bytov oznámi správca resp. zástupca vlastníkov BD v oznamovacej skrinke.
3.    Užívateľ bytu alebo nebytového priestoru je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť väčšie znečistenie spoločných priestorov, ktoré spôsobil on sám, jeho domáce zviera, resp. jeho návštevník.,
4.    V prípade vykonávania stavebných úprav v byte (NBP) užívateľa, ktoré je spojené so znečisťovaním spoločných priestorov v dome, najmä schodiska, je vlastník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie. Drobný stavebný odpad je užívateľ povinný odstrániť na vlastné náklady.
5.    Systém nakladania s odpadmi upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
6.    Užívateľ bytu (NBP) je povinný zhromažďovať a triediť komunálny odpad a jeho jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, príp. miest na to určených. Užívateľ bytu (NBP) nesmie znečisťovať stanovište kontajnerov, nesmie poškodzovať zberné nádoby, ich označenie ani ich premiestňovať zo stanoviska. Užívateľ bytu (NBP) nesmie znemožniť (napr. parkovaním auta) vykonanie pravidelného odvozu odpadu. Užívateľ bytu (NBP) nesmie do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny odpad ukladať horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad a odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie zamestnancov firmy Brantner Gemer, s.r.o., Rim. Sobota. Užívateľ bytu (NBP) nesmie odhadzovať odpady do kanalizačných zariadení (záchody, výlevky), vyhadzovať odpad z okien, kŕmiť vtáctvo a túlavé zvieratá.
7.    V komunikačných priestoroch domu (schodiská, chodby) nie je dovolené uskladňovať akýkoľvek odpad, nábytok a iný nadrozmerný odpad.
8.    Užívateľ bytu (NBP) nesmie vetrať byt (NBP) do chodby a výparmi z varenia a dymom z cigariet zamorovať ovzdušie schodiska a ani fajčiť na schodisku.
9.    Zástupca vlastníkov BD resp. dôverník alebo osoba poverená upratovaním spoločných priestorov priebežne zabezpečuje riadne osvetlenie spoločných priestorov hlavne schodiska.

Článok V.
Informačné zariadenia v dome

1.    Užívateľ bytu (NBP) je povinný označiť ním užívaný byt alebo nebytový priestor, ich príslušenstvo a poštovú schránku svojím menom, resp. názvom firmy.
2.    Zástupca vlastníkov bytového domu resp. vchodoví dôverníci v jednotlivých vchodoch označia každé podlažie a  umiestnia v blízkosti domového vchodu na viditeľnom mieste závesnú informačnú skrinku na oznamy. Základné informácie, ktoré sa v skrinke oznamujú musia obsahovať:
•    Čísla bytov a NBP a zoznam ich užívateľov
•    Adresu správcu bytového domu s uvedením telefónnych čísiel: najčastejšie používaných do firmy správcu, havarijnej služby, výťahov a inžinierskych sietí
•    Telefónne čísla pre tiesňové volania
•    Pracovnú náplň upratovačky a termíny vykonávania prác
•    Meno a č. bytu osoby, ktorá má kľúče od zamknutých spoločných priestorov
•    Umiestnenie domových uzáverov vody, plynu a kúrenia
3.    Správca je povinný pri vstupe do domu umiestniť požiarno-poplachové smernice, evakuačný plán a nákres únikových východov. Správca so zástupcom vlastníkov BD označí hlavný uzáver vody, plynu, elektrickej energie a hlavný merač množstva vody (SV,TÚV).

Článok VI.
Prášenie a čistenie predmetov

1.    V bytových domoch vybavených zariadením na čistenie a prášenie kobercov môžu užívatelia bytov a NBP koberce a iné predmety čistiť len na tomto zariadení.
2.    Prášiť koberce  a čistiť predmety z okien jednotlivých bytov a NBP je zakázané.

Článok VII.
Vyvesovanie a vykladanie vecí z okna a balkóna

1.    Veci uložené alebo vyvesené v oknách a na balkónoch, viditeľných z verejného priestranstva nesmú rušiť vzhľad domu.
2.    Kvety umiestnené na parapetoch okien a na  balkónoch musia byť bezpečne zaistené proti pádu. Pri ich polievaní nesmie voda pretekať a poškodzovať spoločné časti domu, veci susediacich užívateľov a chodcov.

Článok VIII.
Užívanie spoločných priestorov bytového domu

1.    Spoločné priestory v bytovom dome môžu užívatelia bytov a NBP užívať len na účel, na ktorý boli prvotne určené. Zmena účelu užívania týchto priestorov sa  môže uskutočniť len v súlade so stavebných zákonom.
2.    V spoločných priestoroch domu sa nesmú umiestňovať materiály a predmety ohrozujúce bezpečnosť vlastníkov a užívateľov bytov a NBP, ani predmety, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu.
3.    Do priestorov kočikárne možno okrem detských kočíkov a invalidných vozíkov umiestňovať najmä bicykle, detské kolobežky, trojkolky – nie však motorky. Kľúče od práčovne a sušiarne sú uložené u vchodového dôverníka – prípadne zástupcu vlastníkov bytového domu. Použitie týchto priestorov je možné podľa časového rozpisu, na ktorom sa vlastníci dohodnú. Za poriadok a čistotu v práčovni a sušiarni zodpovedá užívateľ bytu a NBP, ktorý ju použil. Po použití práčovne užívateľ odpíše stav elektromeru do evidenčnej knihy pre potreby správcu na vyúčtovanie nákladov za elektrickú energiu  a odovzdá kľúče vchodovému dôverníkovi – prípadne zástupcovi vlastníkov bytového domu.

Článok IX.
Chov domácich zvierat

1.    Domáce zvieratá, najmä  psa a mačku  možno chovať v byte iba v súlade so „Všeobecne záväzným nariadením Mesta Rimavská Sobota“ o chove zvierat.
2.    Vlastníci domácich zvierat sú povinní dbať na to, aby zvieratá nespôsobovali hygienické nedostatky alebo nečistotu v dome a jeho okolí. Zvieracie exkrementy sú povinní bezodkladne odstrániť.
3.    Vlastníci domácich zvierat sú  povinní zabezpečiť, aby zvieratá nespôsobovali škody, neobťažovali ostatných užívateľov bytového domu najmä brechaním, štekaním alebo iným spôsobom.
4.    Ak mesto zisťuje počet psov v dome prostredníctvom správcu, sú užívatelia bytov a NBP povinní pravdivo oznámiť údaje o nimi chovaných zvieratách do zisťovacieho hárku zástupcovi vlastníkov bytového domu, ktorý ho následne doručí správcovi a správca mestu.
5.    Je zakázané chovať alebo držať zvieratá na balkónoch, v pivniciach a v iných spoločných častiach domu.

Článok X.
Televízne a rozhlasové antény

1.    Televízne, rozhlasové a satelitné  antény na vonkajšej fasáde je možné zriaďovať len na základe písomného súhlasu správcu, vydaného na základe predchádzajúceho súhlasu väčšiny užívateľov bytov a NBP v bytovom dome.

Článok XI.
Spoločné a záverečné ustanovenie

1.    Tento domový poriadok je záväzný pre vlastníkov a užívateľov všetkých bytov a NBP v dome ako aj pre osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome vrátane podnájomníkov a členov ich domácností.
2.    Tento domový poriadok bol odsúhlasený väčšinou vlastníkov bytov a NBP v dome dňa 10.11.2008.
3.    Správca domu Mestská bytová správa spolu so zástupcom vlastníkom BD zabezpečia,  aby bol tento domový poriadok bol vyvesený na viditeľnom mieste v dome.

Článok XI.

Tento domový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

Stiahnite si domový poriadok vo formáte.pdf

bytových domov v  správe

Mestskej bytovej správy, s.r.o., ul. Tržná č. 2

979 01 Rimavská Sobota